อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

เกษตรอุบลฯ ‘จับเข่าคุยกัน แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ Smart Farmer ต้นแบบ’

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “Smart Farmerจับเข่าคุยกัน แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่ Smart Farmer ต้นแบบ” ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer เป็นอีก 1 นโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถของเกษตรกร ให้มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทาอาชีพเกษตรกรรมที่ดีขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยมีหลายๆหน่วยงานที่พยายามพัฒนาเกษตรกรให้ยกระดับระดับตนเองจากระดับ Developing Smart Farmer เป็น Smart Farmer เช่นเดียวกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ Smart farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ ประจำปี 2562

โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมนี้ คือ1.เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีพัฒนาตนเองอยู่ในระดับ Smart Farmer จำนวน 50 คน มาพบปะ จับเข่าคุยกัน ทั้งในด้านปัญหาที่ตนพบ ที่ตนเจอ และแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ที่ทำแล้วประสบความสำเร็จให้กับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรได้รับรู้ รับฟัง เรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตน 2. เป็นช่องทางการสร้างเครือข่ายให้กลุ่มเกษตรกรที่พร้อมจะพัฒนาตนเองเป็นSmart Farmer ต้นแบบ ได้มารู้จักกัน สามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ๆ ซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลาตามสิ่งที่เกษตรกรต้องการ.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม