อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

อุบลฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)  ปี 2562

เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่7 พฤษภาคมณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืนจ.อุบลราชธานี โดยนางสาวจริยา สุทธิไชยาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day)  ปี2562 พร้อมด้วยนายกมลโสพัฒน์รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนายอำเภอน้ำยืน หัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

นางสาวจริยา สุทธิไชยาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกล่าวว่าเกษตรกรจำเป็นต้องมีข้อมูลและความรู้ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้แก่การบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศการเพาะปลูกตามความเหมาะสมของดินและการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูงสุดการลดต้นทุนตลอดกระบวนการผลิตเพื่อให้เกษตรกรสามารถแข่งขันด้านราคาได้ดีขึ้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าให้กับการใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรและการลดการพึ่งพากลไกราคาด้วยการทำไร่นาสวนผสมไปสู่เป้าหมายการลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสินค้าเกษตร

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตดังกล่าวและเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกรจึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือที่เรียกกันว่า“ศูนย์เรียนรู้” ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกรณศูนย์เรียนรู้ฯทั้ง882 แห่งทั่วประเทศและปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสินค้าหลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่รวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

การจัดงานField day ในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าฤดูกาลผลิตให้กับเกษตรกรดังนี้คือ1. การเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิตได้แก่การให้ความรู้และบริการทางการผลิตการบริหารการตลาดความรู้เรื่องแหล่งเงินทุนและการทำบัญชี รวมทั้งให้คำแนะในการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่(Agri Map) 2.การเข้าถึงปัจจัยการผลิตได้แก่พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ดินปุ๋ยน้ำเครื่องจักรกลเกษตรและแหล่งทุน3.การบริหารจัดการความเสี่ยงได้แก่การสำรวจ/เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พืชสัตว์ประมงการเตรียมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชสัตว์ประมง การเฝ้าระวังภัยธรรมชาติและการแจ้งเตือนและการประกันภัยพืชผล4.การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรได้แก่พัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพเกษตรกรการสนับสนุนการรวมกลุ่มและการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้ดิฉันถือว่าช่วงเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะช่วยพี่น้องเกษตรกรให้สามารถพลิกฟื้นจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ผ่านมาสู่การทำการเกษตรอย่างอุดมสมบูรณ์อีกครั้งการจัดกิจกรรม

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่หรือ“ฟิลด์เดย์” ( Field Day) ในวันนี้จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรทุกครัวเรือนได้เตรียมความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้ในการผลิตปัจจัยการผลิตการตลาดเงินทุนและแผนการผลิตด้านการเกษตรของครัวเรือนก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ทั้งนี้เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองและทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้อย่างดีและที่สำคัญพี่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่มายึดถือปฏิบัติและขยายผลซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม