อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ บริการวิชาการ ‘ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม’

เมื่อเร็วนี้ๆ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนในการจัดการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมี อาจารย์สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ได้พัฒนาทักษะวิชาชีพการพยาบาลชุมชนโดยการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริง โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำขวาง และอาสาสมัครสุขภาพในพื้นที่ตำบลคำขวาง ลงพื้นที่จัดโครงการ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2,4 และ 5 ของตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย การประชาคมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพชุมชน และการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลคำขวางตามปัญหาที่ได้จากการประชาคมสุขภาพ คือบริการตรวจคัดกรองผู้ได้รับสารพิษกำจัดศัตรูพืช บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การให้ความรู้ในการจัดการและการคัดแยกขยะที่เหมาะสม การสอน สาธิตการทำชารางจืดล้างสารพิษ และการสอน สาธิตการนำขยะภายในครัวเรือนมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้สอย.

บทความที่คุณอาจสนใจ

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม