อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

การันตีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา “ระดับดีมาก”

อุบลราชธานี – คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ.การันตีมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55 พร้อมแนะนำให้พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดย รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ ประธานคณะกรรมการประเมินฯ และคณะ ได้เข้าตรวจสอบผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2562 ใน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ เช่น การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  การบริหารจัดการ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี “ผ่าน” การประเมินคุณภาพการศึกษา “ระดับดีมาก” (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55)

พร้อมกันนี้คณะกรรมการประเมินฯ ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการและดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรในการร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ดังปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” และเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม