อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

4 หน่วยงาน เห็นพ้องศึกษาวิจัยและพัฒนา น้ำมันกัญชาสกัดเย็นใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

อุบลราชธานี – บรรลุข้อตกลง 4 หน่วยงานทางการศึกษาและสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ตามนโยบายของรัฐบาล

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคลินิกของน้ำมันกัญชาสกัดเย็น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยมี 4 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 (สธ.)  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ (มม.)  สภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (มอบ.)

ในส่วนของการลงนามบันทึกความร่วมมือ 4 หน่วยงาน โดยมีผู้ลงนามประกอบด้วย นายแพทย์ธงชัย กีรหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมี นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (พยาน) ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (พยาน)  จากนั้นจัดให้มีเวทีเสวนาวิชาการหัวข้อ “งานวิจัยกัญชากับระบบสุขภาพชุมชน”

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา ให้ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยส่งเสริมให้ประชาชนในทุกระดับได้รับประโยชน์จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยมีรูปแบบกระบวนการพัฒนาให้ครบวงจร ทั้งต้นน้ำ (การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์) กลางน้ำ (การแปรรูปและพัฒนาตำรับ) และปลายน้ำ (การนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์) อีกทั้งเป็นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านวิชาการ ระบบบริการสุขภาพ และการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ทุกฝ่ายจึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การรักษาโรคด้วยน้ำมันกัญชาสกัดเย็นและ บูรณาการจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์และการสาธารณสุขให้เชื่อมโยงกับระบบบริการสุขภาพ  ให้การบริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำมันกัญชาสกัดเย็น ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย   เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อไปในอนาคต

นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม