อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

อุบลฯ เดินหน้าศูนย์เด็กเล็กต้นแบบความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

อุบลรชาธานี – สอจร.อีสานล่าง เผยเตรียมสนับสนุน อปท.ภายในจังหวัดอุบลราชธานี ขยายแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กเยาวชน โดยการขยายการเรียนการสอนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ไปสู่ศูนย์ต่างๆในเขตรับผิดชอบ

            เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร รองหัวหน้างานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรภาคอีสานตองล่าง (สอจร.) เปิดเผยว่าจากปัญหาด้านอุบัติเหตุทางถนนของเมืองไทยในปัจจุบันมีอัตราการเกิด บาดเจ็บและเสียชีวิต มีจำนวนมากโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีอัตราสูงขึ้น ปัญหาการสูญเสียได้ลุกลามไปสู่สถาบันการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ดังนั้นการขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะเริ่มต้นขยายไปสถาบันการศึกษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ การเฝ้าระวัง และการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้

            จังหวัดอุบลราชธานี ถือว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ได้มีการจัดการแผนการเรียนการสอนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ได้ดำเนินการจนเป็นศูนย์ต้นแบบของจังหวัด ที่โรงเรียนเทศบาลสี่อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ในสังกัดของเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะการดำเนินการจัดการเรียนการสอน สร้างการเรียนรู้ทั้งกฎระเบียบจราจร สัญลักษณ์จราจร รวมไปถึงทัดษะคิดให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งสามารถส่งผลไปถึงวินัยการใช้รถใช้ถนนของผู้ปกครองและนำไปสู่การลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตลงได้ในเขตพื้นที่              

นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
รองหัวหน้างานสนับสนุนป้องกันอุบัติเหตุจราจรภาคอีสานตองล่าง (สอจร.)

นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร กล่าวอีกว่าจากประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียนดังกล่าว ทางเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี ได้เห็นพ้องที่จะขยายการจัดการเรียนการสอนไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กเยาวชน รวมถึงผู้ปกครองของตำบลขี้เหล็กทั้งตำบล โดยการยึดแนวปฏิบัติของโรงเรียนเทศบาลสี่อนุบาลพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อเป็นแบบอย่าง ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2563 และให้ถือเป็นแนวปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยด้วย.

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม