อุบลนิวส์ | Ubon News
Image default

ม.อุบลฯ เบอร์หนึ่งของประเทศ จากการจัดอันดับของ (THE)

อุบลราชธานี – เด็ก ม.อุบลฯ ภูมิใจที่มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับให้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ และเป็นอันดับ 79 ของโลก ในปี 2020 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ขณะที่อธิการดี เผยเป็นผลจากความร่วมมือจากทั้ง นศ. ครู อาจารย์ และบุคลากรทุกคน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2563 ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย University Impact Ranking 2020 โดย Time Higher Education (THE) สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 79 ของโลก ประจำปี 2020 ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม (University Impact Ranking) ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ 11 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ SDG-11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนนั้น เป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างถิ่นฐานของมนุษย์ให้มีความปลอดภัยยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศที่กำลังพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ซึงต้องการการวางแผน การจัดการ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาด้วย

ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้ร่วมสร้างคุณูปการสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยการสร้างนวัตกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการทางวิชาการ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

            ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้เป็นปีแรกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินพันธกิจเพื่อสังคมและชุมชน โดยพิจารณาทั้งจากผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ งานวิจัย โครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่โดดเด่น เช่นโครงการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ต้นน้ำร่องก่อซึ่งเป็นป่านิเวศชุมชนที่ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย โครงการฟื้นใจเมือง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูท่ารำตังหวายซึ่งเป็นท่ารำโบราณ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ส่งเสริมให้มีการออกแบบและผลิตที่เหมาะกับยุคสมัย และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม

            นอกจาก SDG11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืนแล้ว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีคะแนนที่โดดเด่นใน SDG-17 ด้านการสร้างหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมาย (Partnership for the Goals) SDG-2 ด้านการลดปัญหาปากท้อง (Zero Hunger) และ SDG-3 ด้านสุขภาพและสุขภาวะที่ดี (Good Health and Wellbeing) ส่งผลให้ภาพรวมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ติดหนึ่งในสิบ (Top Ten) ของประเทศไทย และอันดับที่ 401-600 ของโลก อีกด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษแห่งการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่องด้วยเป้าหมายที่สำคัญคือการเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”

www.ubonnews.in.th
สื่อของทุกคน อุบลนิวส์

คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจเก็บรวมรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยีเช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนบราวเซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้รวมถึงเครื่องมือเก็บ ยอมรับ อ่านเพิ่ม